* Theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng cái chung và cái riêng đều tồn tại khách quan và giữa chúng tồn tại mối quan hệ cơ hữu với nhau.
- Không thể có cái chung nếu  không có cái riêng và ngược lại. Quan hệ này được thể hiện:
+ Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng và biểu hiện thông qua cái riêng xác định
+ Cái riêng chỉ tồn tại trong mối quan hệ với cái chung, không có cái riêng tồn tại độc lập
+ Cái riêng là cái toàn bộ nên phong phú hơn cái chung
* Ý nghĩa pp luận:
- Cái chung chỉ tồn tại thông qua cái riêng
- Cáii chung nòa khi áp dụng vào từng TH riêng cũng cần được biệt hóa. Nếu đem nguyên xi cái chung, tuyệt đối cái chung dẫn đến sai lầm