Tôi lặp lại những công việc hàng ngày. Cái cảm giác biết sẵn mọi thứ xảy ra ntn cứ bao trùm lên mọi suy nghĩ của tôi. 
Tôi cứ tự nói với bản thân để mai làm nhưng rồi ngày hôm sau cũng chẳng làm. Aaaaaaaaa, muốn hét quá.