logo
JohnnyBravo @nghiatdh
Software Engineer - Cơm hến - Phật giáo - Tinh thần dân tộc - Sách báo - Kiến thức - Tài chính - Kinh tế
5 Followers
11 Followings
19 Spiders