- a/the lapse in security: lỗ hỗng bảo mật
-clarification:làm sáng tỏ
-of whom/on which
-hierarchy within
-how to get=what the way to
-count on:tin tưởng, chắc chắn
-the first step is to finish
-implication:hàm ý
through:xuyên/qua  ><   thorough:kỹ lưỡng
enquiry:điều tra
light bulb:bóng đèn tròn
product:sản phẩm
produce:sản xuất
productivity:năng suất
procedure: thủ tục
pace:tốc độ
infrastructure:cơ sở hạ tầng
ambitious:tham vọng
ambiguous:mơ hồ
the collective opinion
in regard to
suggest + O + v1
big break
obligatory(adj)
rash:đột ngột
no sense
illegible:không đọc được
regulation:quy định
-mattress:nệm
most là tính từ bổ nghĩa cho danh từ đi sau
còn most of
* Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his... + N = hầu hết
(Chú ý: Ta dùng of sau Most khi có những từ chỉ định theo sau)
slashing:chém giá