kiến thức về bất cứ cái gì cũng cần được bổ sung làm mới hiệu chỉnh liên tục nếu không chỉ là sự ảo tưởng về sự hiểu biết
sự ngấm kiến thức nền là điều bắt buộc