Cho một đêm hơi lạ kỳ...
Chẳng biết nên bắt đầu thế nào và mở đầu ra sao
Nhưng thôi cứ viết linh tinh trước đã
Xem như kỷ niệm #linhtinh_ichi của mình
20200719|Đêm