-kỹ thuật xác định tên lớp
- tạo đối tượng nhờ bản mẫu(nhờ 1 đối tượng khác tạo ra y chang về đối tượng nhưng về bộ nhớ nó khác nhau ở 2 nơi giống như truyền tham trị muốn có 1 cái bản sao)
- tối về học lập trình hướng đối tượng để mai đi thực hành
- hàm khởi tạo sao chép phải new int để tạo ra 1 vùng nhớ mới rồi dùng vòng for đi chép từng đối tượng
3)tạo đối tượng nhờ tham số chuỗi chứa tên lớp,
+realloc thực chất là tạo ra con trỏ mới rồi nó đi chép lại và có thể thu hẹp hay mở rộng
4)tổng quát hóa thuật toán và qui trình
-tận dụng các code cũ 
-quy trình thực hiện của 1 cái chương trình
-hay ha slide này hay về tìm hiểu để nâng cao khả năng lập trình chứ ko code rác như bây giờ , bây giờ nên đi xem code người khác code như thế nào. về tìm hiểu sao họ lại code như thế, chia hàm thành 1 cái cây làm sao cho những cây con cuối cùng mới tính toán chứ cây cha mà có con thì không tính toán hay nhập xuất bất cứ điều gì, các câu code thì càng ngắn càng tốt
-làm sao hiểu được tất cả kiến thức của môn học sau 1 học kỳ
-đừng code ra rác.
-đối với ngôn ngữ hướng đối tượng mọi dữ liệu và mã nguồn được viết ra đều phải thuộc về 1 đối tượng nào đó
-lớp đối tượng gốc(root) về nhà coi
-C++ là ngôn ngữ lai 
-viết hoán vị 2 số nguyên của JAVA