li lệnh khởi tạo thanh ghi với hằng số
la(load address) load địa chỉ
move: gán thanh ghi này với thanh ghi kia
lw:đọc 1 word tại địa chỉ đưa vào thanh ghi
sw:
sb: lưu 1 byte(byte thấp) vào thanh ghi
lb: đọc 1 byte tại địa chỉ lưu vào thanh ghi
lh: đọc 1 byte lưu vào 1 nữa
x86 là máy tính cá nhân của mình, các chip intel
lệnh go to thay cho else
lệnh beq: so sánh bằng
bne: kiểm tra ko bằng