trên linux thường rất hay dùng các lệnh ghép lại với nhau để tiết kiệm thời gian gõ lệnh và lọc bớt kết quả ra màn hình. theo đó output của lệnh A sẽ là đầu vào cho lệnh B xử lý,Hai hay nhiều lệnh ghép lại với nhau theo cách này gọi là cơ chế ống dẫn (pipe). Luồng dữ liệu chạy tuần tự qua các lệnh xử lý như kiểu nước chảy qua ống dẫn theo một chiều vậy.
Để tạo một ống dẫn, bạn chỉ cần thêm dấu gạch đứng | vào giữa hai lệnh.
Cơ chế đường ống và lọc kết quả trên Linux rất hay dùng khi muốn thu gọn các lệnh hay kết hợp các lệnh với nhau. Nó tạo ra khả năng rất mạnh và tiện lợi cho bạn tìm kiếm nhanh chóng kết quả hay thực thi các lệnh một cách tự động. Rất nhiều tác vụ tốn thời gian như xử lý ảnh, video có thể tự động nhờ các lệnh linux gộp lại. Các lệnh hay dùng như grep, tail mình hay thu gọn tiếp thông qua công cụ alliases như trong bài này hướng dẫn. Trên Windows các bạn có thể cài GitBash hay một phần mềm giả lập môi trường bash terminal như cygwin cũng có nhiều lệnh và cơ chế lọc, đường ống tương tự. Các bạn sẽ thường xuyên thấy hai cơ chế này xuất hiện tro
https://viblo.asia/p/piping-va-chuyen-huong-cau-lenh-trong-linux-bJzKmk4Ol9N
https://viblo.asia/p/xu-ly-multi-process-voi-fork-3ZabG9zovzY6
https://viblo.asia/p/lpic-1-chuong-1-kham-pha-command-line-tren-linux-phan-2-stream-redirect-va-pipe-trong-linux-WAyK8dvWKxX
https://viblo.asia/p/linux-tips-su-dung-piping-redirection-filters-trong-command-line-maGK7LYBZj2