trước đây nếu bạn thêm 1 cái node vào 1 cái cây thì phải có hàm khởi tạo node đúng không
BTreeNode* CreateNode(int _t, bool _leaf) {
 BTreeNode* pCurr = new BTreeNode(); 
pCurr->t = _t;
 pCurr->leaf = _leaf; 
pCurr->keys = new int[2 * pCurr->t - 1];
 pCurr->Child = new BTreeNode*[2 * pCurr->t];
 pCurr->n = 0; return pCurr; 
}
còn trong lập trình hướng đối tượng
có nghĩa khi 1 đối tượng của lớp BTreeNode được sinh ra thì nó được tạo luôn lập trình hướng đối tượng nó làm cho dễ dàng hơn mà thôi
BTreeNode::BTreeNode(int _t, bool _leaf)
{
    // Copy the given minimum degree and leaf property
    t = _t;
    leaf = _leaf;
 
    // Allocate memory for maximum number of possible keys
    // and child pointers
    keys = new int[2*t-1];
    C = new BTreeNode *[2*t];
 
    // Initialize the number of keys as 0
    n = 0;
}