Nếu ai theo dõi blog mình thường xuyên thì cũng biết mình thích Simon and Garfunkel. 
Mình lại nhớ đến Simon and Garfunkel The Sound of Silence:
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
No one dared
Disturb the sound of silence.
Trong ngọn lửa cháy giữa đêm
Cả vạn người hơn cũng nên
Ai cũng nói không ra câu
Ai cũng nghe đầu để đâu
Ai cũng hát chẳng truyền lâu
Không ai dám
Khuấy động thanh âm của sự tĩnh lặng.