Không nghĩ thiện
Không nghĩ ác
Không khởi một niệm
Tĩnh tâm an định
Trí tuệ phát sinh".
Nhà thơ Pushkin đã từng nói: “Tất cả hạnh phúc trên thế giới đều lấy sự bình yên trong nội tâm là đặc trưng cơ bản nhất”.
Biết tĩnh tâm để nhìn nhận cuộc đời là một loại cảnh giới.