Mấy đứa yêu nhau mà hay cãi nhau rồi muốn bỏ đi, có khi được tình yêu mang trở lại. Còn mấy đứa đã ghét nhau rồi mà cứ bắt chúng "góp của" với nhau thì chỉ có tan rã | Nguồn: Word Swag
Mấy đứa yêu nhau mà hay cãi nhau rồi muốn bỏ đi, có khi được tình yêu mang trở lại. Còn mấy đứa đã ghét nhau rồi mà cứ bắt chúng "góp của" với nhau thì chỉ có tan rã | Nguồn: Word Swag
(KHÔNG) HỘI NHẬP
“Những thứ này không đi cùng nhau. Bạn phải là một con người thống nhất, một là tốt hoặc tệ. Bạn phải siêng năng làm việc trên lập luận của riêng bạn hoặc trên những thứ kiểm soát của bạn — hết sức quan tâm với phần bên trong và không với phần bên ngoài, điều nào để nói, lập trường với triết gia, hoặc khác với đám đông!”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.15.13
Chúng ta đều là những con người phức tạp. Chúng ta có nhiều khía cạnh cho bản thân chúng ta — những sự thiếu thốn mâu thuẫn, những thèm muốn, và những sợ hãi. Thế giới bên ngoài không kém phần khó hiểu và xung khắc. Nếu chúng ta không cẩn thận, tất cả những lực này — đẩy và kéo — cuối cùng sẽ xé nát chúng ta. Chúng ta không thể sống như cả Jekyll và Hyde. Dù sao thì cũng không lâu đâu.
Chúng ta có một lựa chọn, trên quan điểm cùng với một triết gia và tập trung hết sức vào nội tâm, hoặc để cư xử như một thủ lĩnh của mấy khứa, trở thành bất cứ thứ gì quần chúng cần tại một thời điểm nhất định.
Nếu chúng ta không tập trung vào sự hiệp thông thành một thể thống nhất bên trong nước của mình — vào sự tự nhận thức — thì chúng ta có nguy cơ sự tan rã ở bên ngoài.
English version:
______________________________________
(DIS)INTEGRATION
—————————————————
“These things don’t go together. You must be a unified human being, either good or bad. You must diligently work either on your own reasoning or on things out of your control—take great care with the inside and not what’s outside, which is to say, stand with the philosopher, or else with the mob!”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.15.13
We’re all complicated people. We have multiple sides to ourselves—conflicting wants, desires, and fears. The outside world is no less confusing and contradictory. If we’re not careful, all these forces—pushing and pulling—will eventually tear us apart. We can’t live as both Jekyll and Hyde. Not for long, anyway.
We have a choice: to stand with the philosopher and focus strenuously on the inside, or to behave like a leader of a mob, becoming whatever the crowd needs at a given moment.
If we do not focus on our internal integration—on self-awareness—we risk external disintegration.