BẠN KHÔNG THỂ LUÔN (ĐƯỢC) LẤY ĐƯỢC(V-ING) NHỮNG GÌ BẠN MUỐN
“Khi bọn trẻ con thò tay xuống một lọ kẹo nhỏ hẹp chúng sẽ không thể lấy được đầy nắm tay ra và bắt đầu khóc. Bỏ một vài món ăn và bạn sẽ lấy được nó! Kiềm chế ham muốn của bạn — đừng đặt trái tim của bạn vào quá nhiều quá nhiều thứ và bạn sẽ nhận được những gì bạn cần.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.9.22
“Chúng ta có thể có tất cả” là câu thần chú của cuộc sống hiện đại của chúng ta. Công việc, gia đình, mục đích, thành công, thời gian giải trí — chúng ta muốn tất cả những điều này, cùng một lúc (ngay bây giờ, để khởi động).
Ở Hy Lạp, giảng đường (scholeion) là một trung tâm giải trí, nơi sinh viên suy ngẫm về những điều cao hơn (điều tốt lành, sự thật và cái đẹp) với mục tiêu sống một cuộc sống tốt hơn. Đó là về sự ưu tiên, về việc đặt câu hỏi về những ưu tiên với thế giới bên ngoài. Ngày hôm nay, chúng ta quá bận rộn với việc chuẩn bị mọi thứ, giống như những đứa trẻ mò tay xuống một hũ nhiều kẹo, để thực hiện phần lớn những câu hỏi này.
“Đừng đặt trái tim của bạn vào quá nhiều thứ,” Epictetus hay nói. Tập trung. Ưu tiên. Đào tạo tâm trí của bạn để hỏi: Tôi có cần điều này không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có được nó? Tôi có thể làm được gì một mình?
Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ giúp bạn thư giãn, giúp bạn loại bỏ tất cả những gì không cần thiết khiến bạn bận rộn — quá bận để trở nên cân bằng và hạnh phúc.
English version:
“When children stick their hand down a narrow goody jar they can’t get their full fist out and start crying. Drop a few treats and you will get it out! Curb your desire—don’t set your heart on so many things and you will get what you need.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.9.22
We can have it all” is the mantra of our modern lives. Work, family, purpose, success, leisure time—we want all of this, at the same time (right now, to boot).
In Greece, the lecture hall (scholeion) was a leisure center where students contemplated the higher things (the good, true, and beautiful) for the purpose of living a better life. It was about prioritization, about questioning the priorities of the outside world. Today, we’re too busy getting things, just like kids jamming their hand down a jar of goodies, to do much of this questioning.
“Don’t set your heart on so many things,” says Epictetus. Focus. Prioritize. Train your mind to ask: Do I need this thing? What will happen if I do not get it? Can I make do without it?
The answers to these questions will help you relax, help you cut out all the needless things that make you busy—too busy to be balanced or happy.