Đề bài: Rõ ràng cậu thích tôi trước, sau cùng tôi lại là kẻ đơn phương.
Bài làm: 
It was your heart that sparked the bonfire,
It is your soul that numbs my desire.

Huế, đêm thức trắng