Đây là phương pháp được áp dụng cho mọi vấn đề, mọi kỹ năng và tất cả các công việc từ 1 buổi chia sẻ kinh nghiệm của người thành công.
 Nguyên tắc 3 bước cơ bản: 1. Tư duy – 2. Quy hoạch – 3. Hành động.
Từ nguyên tắc chung này, mình hướng dẫn để lập kế hoạch, trước tiên cần bắt đầu từ Tư duy, cần nghiên cứu tổng thể để hệ thống hóa, đưa ra bức tranh toàn cảnh. Dựa trên bức tranh toàn cảnh, cần quy hoạch, hiện kim lên toàn bộ vấn đề cần phải làm. Sau đó mới sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch hành động chi tiết. Thông thường, chúng ta hay xây các kế hoạch nhỏ mà quên đi kế hoạch tổng thể hoặc nhìn một việc nhỏ mà nhầm lẫn đấy chính là kế hoạch tổng thể. Và vì chúng ta không có kế hoạch tổng thể nên chúng ta không thể kiểm soát và quản lý được kết quả mong muốn. Cần nhấn mạnh trong quá trình xây dựng kế hoạch tổng thể, lưu ý loại bỏ “tư tưởng gần giống” – đó là tư tưởng khi chúng ta nhìn việc nhỏ mà nhầm thành kế hoach tổng thể, kế hoạch hoàn chỉnh và đầy đủ. Ví dụ về “tư tưởng gần giống” giống như việc sản xuất một chiếc xe ô tô, thiếu một bánh thì vẫn là ô tô nhưng chiếc xe đó không thể chạy được. Còn kế hoạch tổng thể là toàn bộ chiếc xe ô tô, có thể bánh xe thiếu hơi nhưng chiếc xe đó vẫn có thể chạy được. Kế hoạch tổng thể hoàn chỉnh và đầy đủ chính là chiếc xe ô tô chạy bon bon tới đích và chỉ có bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường bên ngoài.
Mình đưa ra ví dụ cụ về bán hàng và marketing thể để các cán bộ hiểu rõ được cách lập kế hoạch trong trường hợp cụ thể. Đồng thời yêu cầu các cán bộ lãnh đạo cần rà soát, xem lại toàn bộ các kế hoạch của đơn vị mình, đảm bảo áp dụng đầy đủ các bước theo nguyên tắc. Lãnh đạo cùng với từng bộ phận sẽ xem lại, quy hoạch lại toàn bộ các kế hoạch để đảm bảo việc triển khai thực hiện. Ngoài kế hoạch kinh doanh được phép thay đổi do có thể bị tác động bởi yếu tố thị trường thì các kế hoạch khác đều phải thực hiện đúng.
Chia sẻ thêm nội dung liên quan đến Năng lực Marketing: Mỗi nhân viên cần xây dựng thương hiệu cá nhân – đó chính là tầm vóc của mình so với những người xung quanh