Mặt trời soi miễn phí
Chim ca chẳng lấy gì
Tớ sợ tớ sân si
Tớ là người ích kỷ

Vừa thiệt chút li ti
Tớ đã ôm phiền muộn
Dù ai kia chiều chuộng
Tớ chẳng sá ân tình

Tớ là đứa linh tinh 
Tớ thật là ngang ngược
Nên người không cùng bước
Cho tớ bước một mình.