Chí Phèo xuyên không đến thế kỉ hai mốt rồi, vẫn giữ cái thói vừa đi vừa chửi ấy. Nhưng lần này có người chửi cùng hắn. Một người, hai người, rồi ba người, rồi một đám người, hùa nhau chửi. Ngay Chí cũng chưa hiểu cái gì đang xảy ra.