Em bảo rằng em thích mưa,
nhưng em lại mở ô khi mưa đổ.
Em bảo rằng em thích nắng,
nhưng vội tìm bóng mát khi nắng tô.
Em bảo rằng em thích gió,
nhưng khẽ đóng sập cửa khi gió thổi.
Đó là lý do mà tôi sợ;
khi em bảo rằng em cũng thích tôi.

Bản gốc:
You say that you love rain,
but you open umbrella when it rains.
You say that you love sun,
but you find a shadow spot when the sun shines.
You say that you love the wind,
but you close your windows when wind blows.
This is why I am afraid;
you say that you love me too.
William Shakespeare.