5 Habits of Very Successful People
1. Get up an hour early. (Dậy sớm một giờ đồng hồ.)
People who get up early in the morning have a jump on the day. For starters, they’re awake! And some studies show that our willpower and attention span are strongest in the morning. In fact, the morning may be the most productive part of your day. (Những người mà dậy sớm vào buổi sáng có một ngày làm việc hăng say. Trước hết, người mới có thói quen này, họ chỉ việc tập mở mắt thôi! Và một số nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng năng lực tập trung và ý chí của chúng ta mạnh nhất là vào buổi sáng. Trên thực tế, có lẽ buổi sáng có vai trò hiệu quả nhất trong ngày của bạn đấy.)
In American English, we like to say, “The early bird gets the worm.” Here, if you’re a bird, the worm is the reward. So, this expression means that people who rise up early have a head start and, therefore, are more likely to succeed.(Trong Tiếng Anh Mỹ, chúng ta thích nói " Con chim mà đến sớm sẽ xơi được giun tươi. " Đây này, nếu bạn là một con chim, con giun sẽ là phần thưởng. Chính vì thế, lời diễn đạt này có nghĩa là mọi người hễ ai dậy sớm là có một sự khởi đầu và như thế dễ dàng đến với thành công).
Inventor, philosopher and writer Benjamin Franklin would probably agree. Americans like to use Franklin’s memorable expressions. One of them is “Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.” (Benjamin Franklin- một nhà phát minh, triết gia và là nhà văn sẽ có khả năng là đồng ý. Những người Mỹ thích dùng các diễn đạt đáng nhớ của Franklin. Một trong số ấy là " Hãy đi ngủ sớm, việc thức sớm, điều này giúp người ta khỏe mạnh, sung túc và thông minh biết bao)."
Of course, there are exceptions. People who are “night owls” do their best work and their best thinking at night.(Tất nhiên là có những ngoại lệ chứ. Mọi người mà được bảo là " cú đêm" họ gắng sức cháy hết mình và suy tư đáo để về khuya).
2. Drink a glass of water with lemon juice. (Uống một ly nước với nước cốt chanh).
While your coffee is being prepared or waiting for your tea water to heat up, drink a glass of water with lemon juice. (Trong khi cà phê của bạn đang được chuẩn bị hoặc là đang đợi chờ nước trà nóng lên, thưởng thức ngay một ly nước với nước cốt chanh).
Why? Health experts say that drinking a combination of lemon juice and water first thing in the morning jump-starts the body’s metabolism. Not only does it jump start your body’s cells, but this kind of drink keeps them moving throughout the day. (Tại sao vậy? Các chuyên gia y tế quan niệm rằng việc uống kết hợp giữa nước cốt chanh và nước khoáng là điều đầu tiên vào buổi sang nhảy vào khởi đầu cho sự trao đổi chất của cơ thể. Nó không những lao vào kích hoạt những tế bào mà còn giữ cho chúng di chuyển suốt cả ngày).
3. Don’t answer email or jump into social media as soon as you get up. (Đừng trả lời thư điện tử hay nhảy vào truyền thông xã hội ngay sau khi bạn thức dậy).
Your coffee or tea is ready. So, you decide to look at your email quickly or open up your Facebook account. Well, don’t. This is a great way to forget about the day ahead. (Cà phê hay trà của bạn thì sẵn sàng. Thế nên bạn quyết định nhìn lướt qua thư điện tử hoặc là mở tài khoản Facebook. Chao ôi, đừng thế nhé. Đó là một cách nhanh chóng làm quên đi cái ngày trước mắt).
We’ve all done it. You see a Facebook post from a friend you haven’t seen in a long time. He is angry about some political issue and the heated discussion pulls you in. Before you know it, an hour has passed, you’re angry with lawmakers and it’s not even nine in the morning yet! You hurry out the door so as not to be late for work. This is not the best way to start your day. (Tất cả chúng ta điều hành động thế. Bạn thấy một bài đăng trên Facebook từ một người bạn mà bạn đã lâu rồi chưa hề thấy. Anh ta tức giận về một vài vấn đề chính trị and cuộc thảo luận nóng bỏng lôi kéo bạn vào. Trước khi bạn lĩnh hội được nó, một giờ đã trôi qua, bạn nổi giận với các nhà lập pháp và phút chốc đã chín giờ sáng rồi! Bạn vội vàng đi ra cửa để không bị lỡ công việc. Đấy không phải là cách tốt nhất để khởi đầu một ngày của bạn).
4. Exercise! (Tập thể dục!)
Some people may disagree with this one. Exercising in the morning may not be for everyone. Some people like to exercise after work or at night. (Có lẽ một số người không đồng tình với luận điểm này. Tập thể dục vào buổi sang có lẽ không dành cho tất cả mọi người. Một vài người thích tập thể dục sau công việc hay vào ban đêm).
Physical fitness experts and trainers often suggest some form of exercise in the morning because the middle of the day is a busy time for most people. By the day’s end, you may not have the time or energy to exercise. How many times have you finished work and said to yourself, “I’m too tired to exercise! I’ll do it tomorrow.” (Các nhà huấn luyện và chuyên gia về thể dục thể hình thường đề nghị ra một vài hình thức tập thể dục vào buổi sáng bởi vì vào giữa ngày là thời khắc bộn bề đối với hầu hết mỗi người. Vào lúc cuối ngày, có lẽ bạn không có thì giờ hay nguồn năng lượng nào để tập cả. Đã bao nhiêu lần bạn kết thúc công việc và tự nhủ với chính mình “ Tôi mệt mỏi đến nỗi mà chẳng tập được! Tôi sẽ thực hiện vào ngày mai vậy.”)
Exercising in the morning prevents that from happening. (Tập thể dục vào buổi sáng ngăn chặn điều trên xảy ra).
5. Think about your day ... at night. (Hãy suy nghĩ về một ngày của bạn đã ra sao … khi màn đêm lắng xuống trước khi ngủ.)
Meditate, visualize -- whatever you call it -- take time at the end of the day to think back on all the things that have happened. Give thanks, if you want. And spend a little time to think about tomorrow. Some people who talk about “living in the present” may criticize this. But it may help you to prepare if you take a few minutes to think about what you need to do the next day. (Ngẫm nghĩ, mường tượng bất cứ điều gì diễn ra trong cả ngày – dành thời gian để tổng kết lại ngày đã trôi qua để suy ngẫm tất cả các thứ mà xảy ra. Hãy ngõ lời biết ơn nếu bạn muốn. Và dành chút ít thời gian để nghĩ suy về ngày mai. Một số người nói rằng “an trú trong thực tại” có thể phê bình về điều này. Nhưng nó có thể giúp bạn trang bị giả xử bạn mất đi một chút ít phút để nghĩ ngợi về những thứ mà bạn cần hành động cho ngày tới.)
Also, know that your day will probably change. You probably won’t have time to do everything you planned. But that’s fine. If you did one thing, that means you are one step closer in reaching one of your goals. And if you follow this advice, at least you’ve already gotten your exercise out of the way! (Cũng như thấu cho chăng ngày của bạn sẽ có thể là thay đổi. Bạn sẽ chả có thì giờ để hành động theo hoạch định của bản thân. Nhưng rồi thì điều đó ổn mà. Nếu như bạn đã làm một điều gì đó, điều đó có nghĩa là bạn có một bước tiến gần hơn trong việc chạm đến mục tiêu của đời mình. Và nếu như bạn dõi theo lời khuyên này, ít nhất bạn đã tránh được việc tập thể dục rồi đấy!)