Cần 1 ng ở bên để hiểu, có phải nhu cầu chính đáng? 
Yêu liệu có cần thiết?
Tâm sự vs một ai khác mỗi khi buồn liệu có công bằng?