1 năm có bao nhiêu quý

Giải đáp thú vị: 1 năm có bao nhiêu tuần, ngày, giờ, phút, giây, quý? Quý là đơn vị đo thời gian thường được sử dụng ở các doanh nghiệp công ty, thường dùng để báo cáo kết quả kinh doanh, 1 quý sẽ có 3 tháng và theo quy ước, mỗi 1 năm sẽ có 4 quý. Quý 1 sẽ bắt đầu từ 1/1 - 31/3, quý 2 bắt đầu từ 1/4 - 30/6, quý 3 từ 1/7-30/9, quý 4 từ 1/10 - 31/12. 

1 năm có bao nhiêu tuần

Theo quy ước, 1 năm sẽ có 365 ngày, năm nhuận sẽ là 366 ngày. 1 tuần sẽ có 7 ngày, 356/7= ~52 tuần.

1 năm có bao nhiêu giờ

1 năm thông thường sẽ có 365 ngày, nếu vào năm nhuận sẽ có 366 ngày. Một ngày sẽ có 24 giờ, vậy 1 năm sẽ có 365*24= 8760 giờ với năm bình thường, còn đối với năm nhuận sẽ có 366*24= 8784 giờ.
Nếu bạn muốn biết hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch, bạn có thể tham khảo lịch âm dương tại: https://lich365.net/lich-am.html
Hặc tìm hiểu thêm tại:

1 năm có bao nhiêu phút

Theo quy ước, 1 giờ bằng 60 phút, 1 ngày bằng 24 giờ, 1 năm sẽ có 365 ngày, nếu là năm nhuận sẽ có 366 ngày (năm nhuận là năm tháng 2 sẽ có 29 ngày). Vậy 1 năm sẽ có bao nhiêu phút, ta sẽ có 1 có 525600 phút (365*24*60) với năm thường, năm nhuận sẽ có 527040 phút

1 năm có bao nhiêu giây

1 phút sẽ có 60 giây, 1 năm ta có 525600 phút đối với năm bình thường và 527040 phút đối với năm nhuận, vậy 1 năm bình thường sẽ có 525600*60=31536000 giây, 1 năm nhuận sẽ có 527040*60=31622400 giây.