logo
Nguyên Tuân @LeNguyenTuan
Nếu một người nghĩ anh ta đã biết đủ nhiều, vậy anh ta sinh ra chỉ để làm một người bình thường
23 Followers
32 Followings
177 Spiders