logo
Nguyên Tuân @LeNguyenTuan
Nếu một người nghĩ anh ta đã biết đủ nhiều, vậy anh ta sinh ra chỉ để làm một người bình thường
19 Followers
32 Followings
174 Spiders