biến động không chắc chắn phức tạp mơ hồ
Đọc sách mà có lợi cho tinh thần là khi nàomình biết vận dụng tất cả năng lực và năng khiếu của mình, nhận thức đượcrõ ràng những ý kiến sâu thẳm của lòng mình đem ra so sánh với những ýkiến dị đồng của tác giả, biết sắp đặt lại những ký ức của mình, biết trầmngâm suy nghĩ, biết làm việc có phương pháp, tóm lại, biết thảo luận vàthông cảm với tác giả quyển sách mình đọc