Trong toán học, logarit (Tiếng Anh là Logarithm) là phép toán nghịch đảo của lũy thừa. Điều đó có nghĩa logarit của một số là số mũ của một giá trị cố định, gọi là cơ số, phải được nâng lên lũy thừa để tạo ra con số đó. Trong trường hợp đơn giản logarit là đếm số lần lặp đi lặp lại của phép nhân. Ví dụ, logarit cơ số 10 của 1000 là 3, vì 10 mũ 3 là 1000 (1000 = 10 × 10 × 10 = 103); phép nhân được lặp đi lặp lại ba lần. Tổng quát hơn, lũy thừa cho phép bất kỳ số thực dương nào có thể nâng lên lũy thừa với số mũ thực bất kỳ, luôn luôn tạo ra một kết quả là số dương, vì vậy logarit có thể được tính toán cho bất kỳ hai số dương thực a và b trong đó a≠1.
giả sử bạn có 1000 con chó mỗi đời 1 con chó nó sinh được 2 con thì nó có bao nhiêu đời tất cả đơn giản bạn chỉ cần log(1000) cơ số 2 bạn sẽ biết và kết quả là 10 đời
Toán hạng là một phần trong câu lệnh biểu diễn thao tác dữ liệu bởi operator. Chẳng hạn, khi bạn cộng hai số, hai số đó là toán hạng và "+" là toán tử.