lập trình hướng đối tượng sẽ giúp được chúng ta tối ưu rất nhiều về mã nguồn giúp chúng ta dễ code, dễ bảo trì update các kiểu không còn phải rối tung mã nguồn như lập trình thủ tục hay lập trình hàm. ngoài ra các thuộc tính bên trong đối tượng sẽ được bảo vệ thông qua các trường dữ liệu riêng tư của lớp còn gọi là đóng gói. còn có đa hình thừa kế và trừu tượng.
khi bạn khai báo 1 đối tượng thì sau đó bạn phải tạo lập nó nhưng nếu bạn quên tạo lập cũng không sao c++ sẽ  có 1 cơ chế tạo lập đối tượng ngay khi bạn khai báo đối tượng nếu đối tượng được tạo lập thì nó sẽ được thêm vào biến đối tượng còn nếu không thì thôi ! . khi các bạn sử dụng c++ cũng được sử dụng các thư viện của lớp có chứa sẵn các phương thức và hàm có thể gọi ra và sử dụng thôi nên siêu tiện lợi tiết kiệm được thời gian code còn được học các cách xử lý lỗi và ngoại lệ try-cat-throw, được học quan hệ giữa các lớp đối tượng, những kiểu dữ liệu trừu tượng để các bạn bỏ qua các chi tiết bên trong của các đối tượng mà chỉ tập trung vào bài toán giải quyết dựa trên mô tả loại dữ liệu trừu tượng mục đích của chúng làm cho chúng độc lập với ứng dụng, dễ dàng thay đổi hay mở rộng khi có nhu cầu và dễ dàng thao tác mà không quan tâm đến chi tiết cài đặt bên trong các kiểu dữ liệu trừu tượng dạng container như stack, queue, dequeue, priority queue, tree, binary tree ... bây giờ người ta còn có blockchain nữa chứ hihi. chúng ta cũng có thể thiết kế 1 lớp trừu tượng chung cho chúng các phương thức được thiết kế là các hàm thuần ảo chúng sẽ được định nghĩa đặc biệt hóa cho các lớp thừa kế tương ứng với các cấu trúc đó. còn học đến tập tin chúng ta sẽ được học cách xử lý theo byte hay xử lý theo dòng. hệ thống nhập xuất chuẩn của c++ thực hiện việc nhập xuất trên các đối tượng nhập xuất thông qua đối tượng chuỗi dữ liệu stream 1 đối tượng dạng stream là 1đối tượng trừu tượng hóa đại diện cho các thiết bị nhập xuất vật lý
lớp ios: hỗ trợ chung cho các lớp nhập xuất( không phân biệt nhập hay xuất)
lớp istream: thừa kế từ ios, hỗ trợ nhập hay đọc dữ liệu từ đối tượng nhập liệu
lớp ostream: kế thừa trực tiếp từ ios, hỗ trợ xuất hay ghi dữ liệu lên thiết bị xuất
lớp iostream: kế thừa từ lớp is tream và ostream, hỗ trợ cả 2 thao tác nhập và xuất(hay đọc và ghi) dữ liệu
lớp ofstream: kế thừa từ lớp ostream, hỗ trợ ghi dữ liệu lên tập tin
lớp ifstream: kế thừa từ lớp istream , hỗ trợ đọc dữ liệu từ tập tin
lớp fstream: kế thừa từ lớp iostream, hỗ trợ đọc và ghi dữ liệu trên tập tin ...
nói chung học lập trình hướng đối tượng bạn sẽ được học rất chi tiết về thao tác với tập tin
thời lượng có hạn mình dừng ở đây thôi