-nếu bạn dùng linux bạn phải làm quen thứ giống như bảng đen được gọi là dòng lệnh
- trở thành người dùng linux có nghĩa là bạn phải chơi xung quanh dòng lệnh, dù muốn hay không chỉ 1 số điều được thực hiện qua dòng lệnh này nhanh hơn là chỉ ấn chuột, bạn càng sử dụng nhiều dòng lệnh bạn càng thấy tiềm năng của nó
-shell cung cấp 1 hệ thống giao diện cho hệ thống Unix, nó tập hợp các đầu vào từ bạn và thực hiện các chương trình dựa trên đầu vào đó, khi 1 chương trình kết thúc thực thi nó hiển thị đầu ra của chương trình đó
-shell là 1 môi trường trong đó chúng ta có thể chạy các lệnh, chương trình và các kịch bản của shell, có nhiều loại shell, giống như hệ điều hành