não có não bộ nhanh và não bộ chậm và não bộ nhanh là não bộ suy nghĩ ko chính xác
mâu thuẫn là sự thống nhất đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập, khuynh hướng thứ nhất là khuynh hướng ràng buộc, không thể tách rời
khuynh hướng đấu tranh là tuyệt đối là chủ đạo, còn thống nhất là tương đối tạm thời có điều kiện
vai trò của mâu thuẫn đối với sự phát triển
mâu thuẫn giữ vai trò là nguồn gốc là động lực của sự phát triển
phân loại mâu thuẫn
mâu thuẫn ko được giải quyết thì nó vẫn còn là mâu thuẫn và chỉ chưa có biện pháp giải quyết thôi
nhận thức là quá trình phản ánh tích cực sáng tạo khách quan bộ óc người vào thực tiễn
vai trò thực tiễn giữ vai trò là cơ sở của nhận thức, thực tiễn là kiểm tra chân lý kiểm tra nhận thức của con người
-thực tiễn là động lực của nhận thức
suy nghĩ đúng hay sách đúng chỉ khi nó áp dụng được vào thực tiễn
quy luật phủ định
nhận thức cảm tính, nhận thức lí tính