Bài viết chỉ mục đích ghi lại những giá trị, suy nghĩ của bản thân một cách ngắn gọn, đơn giản và dễ truyền đạt nhất. Để bản thân có thể nhìn lại và cố gắng hơn mỗi ngày. Là những hành động, hành vi nhỏ nhất của chủ bút ( hy vọng bạn đọc cũng có những thói quen "Tốt" như mình- cười).
Ngủ dễ hơn Nghĩ
Ngóng dễ hơn Nghe.
Tìm ( lợi lộc ) dễ hơn Tin ( tin tưởng).
Dung ( túng ) dễ hơn Dũng ( cảm).
Hỏi dễ hơn Hiểu
Lãnh ( lương) dễ hơn Lập (nghiệp).
Hư ( hỏng ) dễ hơn Hảo ( hoàn hảo).
.....
etc, sẽ bổ sung thêm khi chủ bút ngộ ra thêm bài học gì cho bản thân