Hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, đại dương và ngoài trời

 
Thêm một trang nữa thôi
Trụ lại thêm khoảnh khắc
Phí phạm trong dằng dặc
những ẩn dụ khôn gian
Thêm một câu nữa thôi
Tôi uống cạn cả rồi
Nuốt chửng đi tất cả
để hồi phục sầu thương
Thêm một từ nữa thôi
Đừng cản đường tôi nữa
Tôi chẳng thể lần lữa
chuyện gì sẽ xảy ra
Cơn nghiện đang trong tổ
mà ngôn ngữ dựng xây
Tim đập giữa ngực đầy
tai chẳng nghe gì hết
tôi nào có chốn đây
Thêm hơi thở nữa thôi
Tôi giữa cơn tuyệt vọng
Không cách nào buông lỏng
sợ sẽ phải lìa xa

Bản gốc:
Just one more page, please - u/ThisInterest
Just one more page
Let me stay here for a while
I want to get wasted
on clever metaphors and well-told lies
Just one more sentence
I want to drink it all
Gulp it down like
it will heal me of my sorrow
Just one more word
Please don't stand in the way
I want to see what happens
It is much better here, let me stay
My addiction is well placed
someone's words have built this haven
The dull thumping inside my chest
can't reach my ears, for I am not here
Just one more breath
I want to live in the ways of desperation
I shall not exhale
if it means I'll have to let go.