Light and Night, r/Art
Light and Night, r/Art
Tình đôi ta như một bài thơ dở, như ghép vần lửa nóng với khát vọng và kể lể chứ chẳng thể diễn tả hình ảnh thơ.
Bài thơ vẫn lê thê lê thê dù biết rằng có thể kết thúc tại chín câu…
hoặc chẳng nên bắt đầu được viết từ rất lâu.
Tình đôi ta như một bài thơ dở không thể nào lọt vào nhà xuất bản Penguin, hay một nhà thờ nào với hoa cài trên tóc.
Tình đôi ta trong ghi chú điện thoại dù đánh máy vội vàng chẳng lỡ làng vội xóa.
Bản gốc:
Phone notes - u/Siamese_Dreaming
Our love is like bad poetry, the kind that rhymes fire with desire and tells instead of shows.
The kind that drags on and on when it should’ve ended after the ninth line…
or shouldn’t have been written in the first place.
Our love is like bad poetry, and we’ll never make it into a Penguin book, or a church with confetti in our hair.
Our love stays in my phone notes, hastily typed but never quite deleted.