Gửi cho em
Gửi cho em
KHI BẠN MẤT KIỂM SOÁT
“Tâm hồn giống như một bát nước, và những ấn tượng của chúng ta giống như tia sáng phản chiếu xuống nước. Khi nước bị đục, nó được biểu lộ ra đó là ánh sáng của chính nó cũng được di chuyển, nhưng không phải vậy. Vì vậy, khi một người đánh mất đi sự điềm tĩnh của họ thì đó không phải là những kỹ năng và đức hạnh của họ mà là hỗn loạn. Nhưng tinh thần ở trong những điều mà chúng tồn tại, và khi nào tinh thần dịu lại thì hãy làm những việc đó.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.3.20–22
Bạn bị sáo trộn lên một chút, hoặc có thể bạn đã bị đảo lộn lên nhiều.
Như vậy? Điều đó không thay đổi triết lý mà bạn biết. Nó không như giả sử lựa chọn trình bày có biện luận chặt chẽ của bạn có vĩnh viễn bỏ rơi bạn. Đúng hơn, chính bạn là người đã tạm thời bỏ rơi nó.
Hãy nhớ rằng các công cụ và những mục tiêu đào tạo của chúng ta không bị ảnh hưởng trong nhất thời. Ngừng lại. Lấy lại bình tĩnh của bạn. Nó đang đợi bạn.
English version:
______________________________________
WHEN YOU LOSE CONTROL
—————————————————
“The soul is like a bowl of water, and our impressions are like the ray of light falling upon the water. When the water is troubled, it appears that the light itself is moved too, but it isn’t. So, when a person loses their composure it isn’t their skills and virtues that are troubled, but the spirit in which they exist, and when that spirit calms down so do those things.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.3.20–22
You messed up a little. Or maybe you messed up a lot.
So? That doesn’t change the philosophy that you know. It’s not as if your reasoned choice has permanently abandoned you. Rather, it was you who temporarily abandoned it.
Remember that the tools and aims of our training are unaffected by the turbulence of the moment. Stop. Regain your composure. It’s waiting for you.