Có ai đã đọc Hai số phận chưa nhỉ. Nó đáng để đọc đấy