-    Hiểu về hoạt động tiếp thị và tiếp thị
-    Nguyên lý cấu hình quản trị hoạt động tiếp thị
-    Tiếp thị tuyển dụng
1/ Marketing là gì
-     Quản lý quy trình từ [nhận diện nhu cầu] đến [phát triển giải pháp] và [mang giải pháp đó đến đối tượng mục tiêu] - qua đó mang lại giá trị tối đa cho tổ chức đó.
-    Người làm marketing hiểu rõ động cơ và cách thức của quan hệ mua bán -> gây ảnh hưởng để tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp
-    3 hoạt động marketing
+     Nghiên cứu thị trường và phát triển -> xây dựng và phát triển -> quản lý sản phẩm, vận hành => quản lý truyền thông
-    4P: product, price, place, promotion
-    4C: customer, cost, convenience, communication
-    7P: product, price, place, promotion, people, process, physical evidence
-    Diễn tiến hành vi người dùng ( AIDA model )
+    A: Awareness
+    I: Interest
+    D: Desire
+    A: Action