những quyển sách cần hàng ngàn giờ ghi chỉ mất vài giờ đọc, cũng như những khoảng cách cần hàng ngàn giờ đi chỉ mất vài giờ về