Social network layout
1. Hãy để thẻ chứa có height: auto. Khi đó height của thẻ chứa sẽ bằng với height của nội dung bên trong.
2. Nếu dùng float thì hãy dùng thêm: clear: both và overflow:hidden (nhớ để đúng vị trí).
3. * {box-sizing: border-box} giúp ta có được chánh tư duy khi làm layout.
4. Thường xuyên sử dụng Google developer tool (F12) để kiểm tra sự đúng đắn của layout.
5. Nếu có thể, hãy dùng padding thay cho margin.