"Gửi tặng em cô gái láng giềng 

Nụ cười em có rất nhiều duyên"
(Nguyễn Nhật Ánh)

"Kiếp này đã dở dang nhau

Thì xin kiếp khác duyên sau lại thành"
(Nguyễn Công Hoan)

Càng vàng lá ngọc
Dở dở dang dang
Sao nỡ heo hút
Lay lắt lòng nàng

Nghịch cảnh cúi mình
Chia ly hạ màn
Thương thay thế thái
Ái tình dở dang
...
Nửa vời tương tư
Mưa đêm gột rửa
Do dự chi thừa
Yêu điii! Đừng sợ <3
"Cành vàng lá ngọc" - Nguyễn Công Hoan
(15.03.2020)
DarWhite.Kiss