Anh ghiền hơi thuốc lá
Anh nghiện vị cà phê
Đường đi còn xa quá
Chưa thấy em gọi về...