Livestream
Nội dung chương trình

What is Exponential Medicine?

Founded by Dr Daniel Kraft in 2011, Exponential Medicine is an immersive, hands-on program focused on the implications of breakthrough developments such as 3D printing, personalized stem cell lines, point-of-care lab-on-a-chip diagnostics, robotics, augmented intelligence, machine learning, large-scale bioinformatics, synthetic biology, low cost genomics, gene editing, blockchain and more. These rapidly developing technologies are discussed in the context of the current explosions of digital information, big data, and connected, on-demand, distributed healthcare.
Y học Lũy thừa là gì?
Được thành lập bởi Tiến sĩ Daniel Kraft vào năm 2011, Exponential Medicine là một chương trình thực hành phong phú, tập trung vào những tác động của những phát triển đột phá như in 3D, dòng tế bào gốc được cá nhân hóa, chẩn đoán phòng thí nghiệm chẩn đoán điểm, robot , tăng cường trí thông minh, học máy, sinh tin học quy mô lớn, sinh học tổng hợp, chi phí genomics thấp, chỉnh sửa gen, blockchain và nhiều hơn nữa. Những công nghệ phát triển nhanh chóng này được thảo luận trong bối cảnh các bùng nổ hiện tại của thông tin số, dữ liệu lớn và kết nối, theo yêu cầu, phân phối chăm sóc sức khỏe.
Designed for the clinicians, innovators, investors, executives, and makers driving progress in smart ways, Exponential Medicine gathers world-class faculty, organizations, and startups from across the biomedical and technology spectrum to present an engaging series of faculty talks, interviews, hands-on experiences, demos and in-depth exploration of what’s currently in the labs, what’s evolving clinically, and what game changing technologies are emerging in the next 2 to 10 years.
Được thiết kế cho các nhà lâm sàng, nhà sáng tạo, nhà đầu tư, giám đốc điều hành, và các nhà sản xuất theo cách thông minh, Exponential Medicine tập hợp các  giảng ca đẳng cấp thế giới, các tổ chức và các công ty mới khởi nghiệp từ phổ y sinh học đến công nghệ. - trải nghiệm, trình diễn và khám phá sâu về những gì hiện đang có trong phòng thí nghiệm, những gì đang phát triển về mặt lâm sàng và những công nghệ thay đổi cuộc chơi đang nổi lên trong 2 đến 10 năm tới.
Our signature blend of exponential thinking, insight sharing, and high dimension of interaction sparks new relationships, research, business concepts, and collaborations that can transform one’s practice, research endeavor, organization, industry, and planet.
Sự pha trộn chữ ký của chúng tôi về suy nghĩ theo cấp số nhân, chia sẻ thông tin chi tiết và chiều cao tương tác kích thích các mối quan hệ, nghiên cứu, khái niệm kinh doanh và cộng tác mới có thể biến đổi thực hành, nỗ lực nghiên cứu, tổ chức, ngành và hành tinh của chúng ta.


Daniel Kraft, MD
Faculty Chair for Medicine & Neuroscience, Singularity Univ.
Founding Executive Director,  Exponential Medicine
[email protected]
@Daniel Kraft
Tương lai của Y khoa là một ứng dụng - Phụ đề tiếng Việt