Bài viết nền tảng của loạt chủ đề về chữ Tengwar cho tiếng Việt: https://spiderum.com/bai-dang/Viet-tieng-Viet-voi-he-chu-Tien-Tengwar-c24

Vahala (chữ thảo thể nghiệm)

(Ghi chú: chữ Tengwar của âm PH bị ghi sai thành chữ của âm CH.)
No photo description available.

Mantahelbar (chữ in)

(Ghi chú: chữ "untupente" trong chú giải là sai, chữ đúng là "ultupente".)