Sài Gòn
Sài Gòn
Một ngày nắng đẹp ngã trên vai
Lòng thôi trống vắng nhắc ai hoài
Đem lòng son sắt trao yêu mến
Buồn vui mang đến đâu mình định
Bám víu nỗi niềm thêm khổ đau
Đường đi một mình tâm chẳng thấy
Không kéo nỗi buồn theo gót chân
Lùi một bước tâm ta quan sát
Có khổ có đau mới trải đời... 11/11/2022