Cùng 1 icon nhưng khi đi với những màu sắc khác nhau sẽ mang những ý nghĩa vô cùng khác nhau, khác xa lắm...
Nguồn: SDmedia
Designer: Stephen Wildfish