logo
Ngưu Đầu @nguudau
Em chỉ là thằng làm SEO và chém spammer dạo.
36 Followers
10 Followings
74 Spiders