logo
Bluu Mars @Rosieinthegardn
Thoughts of a teenager. I'm 19 btw. - Viết để ''chống chán'' và suy xét sự suy ngẫm.
3 Followers
13 Followings
14 Spiders