-hoán vị là 1 trường hợp đặc biệt của chỉnh hợp khi k=n
và có thể nói chỉnh hợp là mẹ của tổ hợp vì chỉnh hợp phân biệt cả trường hợp sắp xếp
-ý tưởng của thuật toán quay lui là xét hết tất cả trạng thái có thể có
- việc xây dựng thuật toán quay lui ta cần biết
+dạng cấu hình cần tìm
+tất cả các khả năng của x[i]
+ điều kiện chấp nhận khả năng j
- hàm quay lui bao gồm
{
xét tất cả các khả năng của j
ghi nhận 1 giá trị của j
nếu cấu hình đã đủ k phần tử thì in 1 cấu hình ra ngoài
nếu không thì quay lui lại
}
nói chung backtracking không khó nếu bạn học nghiêm túc