-Network(net ID)
-HostID
subnetMask giúp xác định bao nhiêu bit là net bao nhiêu bit là host
với quy tắc: 0 host
                       1 Net
nó có thể viết tắt
-VD:172.29.5.128/18
18 ở đây có nghĩa là 18 bit 1 ở đầu
-địa chỉ đường mạng(Net Address)
+các bit thuộc NetID giữ nguyên
+các bit thuộc HostID xóa về 0
-địa chỉ Broad cast
+các bit thuộc Net ID giữ nguyên
+các bit thuộc Host ID bật lên 1
VD 192.168.1.2/24
thì Net Address:192.168.1.0 và broadcast 192.168.1.255
nếu người ta không cho subnetMask phải dùng subnetmask mặc định nên phải biết nó thuộc lớp A hay B hay C
địa chỉ host hợp lệ trong 1 đường mạng là 2^m -2
lớp A(1-126) B(128-191) C(192-233) D(224-239) E(240-255)
SNM mặc định với 8 bit đầu
vd:203.162.48.54 thì thuộc lớp C
lớp D E không có subnet mặc định vì nó được dùng cho công việc khác
-máy ở nhà là PRIVATE chỉ có ADSL là địa chỉ public
-chia subnet
+giúp tránh lãng phí địa chỉ IP
+mượn 1 số bit ở phần host để đánh địa chỉ đường mạng con
cho 1 địa chỉ IP thì phải biết được : phần nào là net, phần nào là subnet, phần nào là host