- một trong những vấn đề rất quan trọng khi lập trình là viết các chương trình lớn làm sao để phân chia và tổ chức mã nguồn chương trình 1 cách hợp lý để có thể dễ dàng bắt lỗi, chỉnh sữa bảo trì và tái sử dụng sau này
-việc tổ chức hệ thống chương trình con của 1 chương trình và thiết lập sự truyền thông hay trao đổi dữ liệu giữa các chương trình con là công việc vừa mang tính kỹ thuật lẫn nghệ thuật
khái niệm về hàm  của chương trình C/C++
trường hợp biến cục bộ tĩnh
những biến cục bộ tĩnh trong ngôn ngữ C++ được cấp phát trong những vùng nhớ cố định trong suốt thời gian chạy của chương trình, khi khai báo biến tĩnh bên trong 1 hàm thì ngay khi việc gọi hàm kết thúc, biến tĩnh vẫn không bị hủy, những lần gọi hàm kế tiếp sẽ dùng lại giá trị cũ của biến đó đã được ghi nhận trong lời gọi hàm cuối cùng, nó chỉ được khởi tạo giá trị 1 lần duy nhất trong 1 chương trình vd:static int  x=3 sau đó x=x+2; rồi lại static int x=3 thì nó vẫn nhận giá trị cũ là 5