-khi chúng ta bắt đầu viết code đừng chăm chú vào code mà hãy xem yêu cầu của chương trình là thực hiện điều gì, có nghĩa là chúng lập trình cho máy tính thực hiện yêu cầu của con người, sau đó chúng ta mới dùng suy nghĩ để viết ra chương trình giải quyết yêu cầu đó, từ cách thức xây dựng cơ sở dữ liệu cho đến việc thực hiện nó
-miền giá trị mà khai báo biến kiểu int(16 bit cái này tùy máy tính và CPU của nó kiểu int không cố định) lưu trữ được từ khoảng 2^(16-1)->2^(16-1)-1 vì mất 1 bit để xác định dấu.

đây là hình ảnh của việc cấp phát bộ nhớ để lưu trữ biến int việc này do hệ điều hành làm chúng ta không có quyền truy cập hay xem cách mà bộ nhớ nó làm việc để lưu biến int như thế nào, còn việc đọc dữ liệu từ bộ nhớ vật lý sẽ do hệ điều hành làm
-được lưu trữ trong 16 byte trong những phần sau được gọi là qint
-lưu q int trong 1 dãy 4 số nguyên unsigned int
-khi lưu 1 số mà không có sẵn trong các kiểu dữ liệu thì ta có thể chọn hoặc thiết kế dựa trên những gì chúng ta đã học miễn là chúng hợp lý, trong lập trình nếu hàm nào chưa được viết thì chúng ta phải tự thiết kế cài đặt. miễn là nó logic và đưa ra được kết quả chính xác và phù hợp với những gì đã được chứng minh là đúng từ căn bản