C++ cout, cin, endl
Thao tác vào ra dữ liệu trong C++ sử dụng khái niệm luồng (stream). Luồng là một chuỗi các bytes hoặc đường đi của dữ liệu. Nó khiến hiệu suất thực hiện cao hơn.
Nếu các bytes xuất phát từ bộ nhớ chương trình tới các thiết bị như máy in, màn hình hoặc một kết nối mạng,… thì nó được gọi là thao tác in ra dữ liệu (output operation).
Nếu các bytes xuất phát từ các thiết bị như máy in, màn hình hoặc một kết nối mạng…tới bộ nhớ chương trình thì nó được gọi là thao tác đọc vào dữ liệu (input operation).
 
Các tệp header của thư viện vào ra dữ liệu
Dưới đây là các tệp header thường được sử dụng trong lập trình C++:
Tệp headerChức năng và mô tả
                            Sử dụng để định nghĩa đối tượng cout, cin và cerr, lần lượt tương ứng với luồng dữ liệu in ra chuẩn (standard output stream), luồng dữ liệu đọc vào chuẩn (standard input stream) và luồng dữ liệu lỗi chuẩn (standard error stream).
Sử dụng để khai báo dịch vụ cho các chuẩn vào ra được định dạng như setprecision và setw.
Sử dụng để khai báo dịch vụ cho việc xử lý user-controlled file.
 
Standard output stream (cout)
cout là một đối tượng đã được định nghĩa trước của lớp ostream. Nó sẽ kết nối với các thiết bị ghi ra chuẩn, mà thường là màn hình. cout thường được dùng cùng với toán tử ghi vào luồng (<<) để hiển thị ra console.
Xem ví dụ đơn giản về standard output stream (cout) dưới đây:
#include  
using namespace std;  
int main() {   char ary[] = "Welcome to C++ tutorial";   cout << "Value of ary is: " << ary << endl;   }
Đầu ra:
Value of ary is: Welcome to C++ tutorial
 
Standard input stream (cin)
cin là một đối tượng đã được định nghĩa trước của lớp istream. Nó kết nối với thiết bị đầu vào, thường là bàn phím. cin thường được dùng cùng với toán tử đọc từ luồng (>>) để đọc đầu vào từ console.
Xem thử ví dụ đơn giản về đầu vào chuẩn (cin):
#include  
using namespace std;  
int main() {   int age;   cout << "Enter your age: ";   cin >> age;   cout << "Your age is: " << age << endl;   }
Đầu ra:
Enter your age: 22
Your age is: 22
 
Standard end line (endl)
endl là một đối tượng đã được định nghĩa của lớp ostream. Nó được sử dụng để chèn vào một ký tự tạo dòng mới (new line) và giải phóng toàn bộ luồng.
Xem ví dụ đơn giản về kết thúc dòng chuẩn (endl):
#include  
using namespace std;  
int main( ) {   cout << "C++ Tutorial";      cout << " Vimentor"<
Đầu ra:
C++ Tutorial Vimentor
End of line