Tôi đã học lướt qua khá nhiều ngôn ngữ lập trình. Vì sao lại "lướt qua", và vì sao lại "khá nhiều"? Bởi tôi không học với mục đích cụ thể, chỉ là thấy hay thì học. Mà tôi không có đam mê với lập trình ngoài chút hứng thú, thế nên là hay nhảy từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Khi mới bắt đầu, bất kể ngôn ngữ nào, bạn đều được học về "Hello, world!". Chương trình nho nhỏ này sẽ cho ra dòng chữ y hệt như cái tên. Và vì Hello, world! rất đơn giản nên thường được dùng để làm bài tập mở đầu.

Dưới đây là Hello, world! được viết trên vài ngôn ngữ lập trình mà tôi đã học qua. Mục đích của bài viết? Có lẽ là để giải trí.

Pascal

program HelloWorld;

begin

  writeln ('Hello, world!')

end.

C++

#include

using namespace std;

int main() {

  cout << "Hello, world!" << endl;

  return 0;

}

C#

using System;

class Program {

  public static void Main(string[] args) {

    Console.WriteLine("Hello, world!");

  }

}

Go

package main

import "fmt"

func main() {

    fmt.Println("Hello, world!")

}

Ruby

puts "Hello, world!"

jQuery (cái này không thực sự là một ngôn ngữ lập trình - nhưng kệ, cứ cho vào để bài viết dài thêm chút...)

$("body").append("Hello, world!");

HTML ¯\_(ツ)_/¯

Hello, world!

Java

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Hello, world!");

    }

}

JavaScript

document.write("Hello, world!");

Python

print("Hello, world!")

Bash

echo "Hello, world!"

PHP

echo "Hello, world!";


Và cuối cùng, xin được giới thiệu:

Brainfuck

[-]++++++++
++[>+++++++
>++++++++++
>++++>+++>+<<<<<-]>++.
>+.+++++++.
.+++.>++++.
>++.<<++++++++.-------
-.+++.------.--------
.>>+.

Brainfuck? Không ngạc nhiên lắm khi mà tôi bỏ cuộc ngay sau bài học đầu tiên...